Potrzebujesz wsparcia?

Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość do odpowiedniego działu

Biuro i adres korespondencyjny

ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
Budynek Bolero Office Point, 4 piętro

Tel: +48 22 642 83 12
kontakt@merservice.pl

MerService Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

KRS: 0000329713
NIP: 9512284442
REGON: 141858707

Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału
zakładowego 100.000PLN. Inspektor Ochrony Danych
Osobowych: iodo@merservice.pl

Dział sprzedaży

Agnieszka Stryjewska

National Key Account & Reporting Director

Tel: +48 885 309 700
zapytanie@merservice.pl

Kontakt dla mediów

Umowy cywilnoprawne (um. zlecenie)

Tel: (+48) 22 377 10 41
kadrymerservice@oex.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Kamil Borkowski

ul. Równoległa 4a,
02-235 Warszawa

iodo@merservice.pl

MerService Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo powiązane w ramach grupy kapitałowej OEX zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. tj. 2019 poz. 118).


Masz pytania? Napisz do nas:

Zapoznałam/-em się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych i mam świadomość, że podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę MerService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu udzielenia informacji zwrotnej na moje pytanie, obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja, czy też przedstawienia oferty - w przypadku takiej prośby.

Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych, przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego - jest spółka MerService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, numer tel.: +48 22 642 83 12, adres e-mail: zapytanie@merservice.pl (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach związanych z podanymi przeze mnie danymi osobowymi mogę się kontaktować z - powołanym przez Administratora - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): Kamil Borkowski, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, e-mail: iodo@merservice.pl
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane na poniższych podstawach prawnych, w celach:

  1. udzielenia informacji zwrotnej na moje pytanie, obsługi sprawy, której dotyczy korespondencja oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu prawidłowych relacji z Klientami/potencjalnymi Klientami lub innymi kontaktującymi się osobami, w szczególności prowadzeniu korespondencji z zainteresowanymi podmiotami, obsługiwaniu spraw zgłoszonych przez formularz,
  2. przedstawienia oferty, jeżeli moje zapytanie zawiera prośbę o ofertę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (złożeniem zamówienia, zleceniem świadczenia usług przez MerService Sp. z o.o.).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi ustosunkowanie się do zadanego pytania lub prośby.
 5. Moje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wysłania ostatniej wiadomości w ramach prowadzonej korespondencji. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawnicze.
 7. Administrator korzysta z narzędzi takich jak Google Analytics i Google AdWords, w związku z powyższym dotyczące mnie informacje tj.: unikalny identyfikator reklamowy użytkownika, adres IP, lokalizacja, aktywność w Internecie, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie standardowych klauzul umownych. Poza w/w transferami, Administrator nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do innego państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
 8. W przypadkach, w których podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto mam prawo żądać od Administratora dostępu do moich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z w/w uprawnień – znajdują się w Polityce prywatności.
 9. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.
 10. W oparciu o moje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec mnie zautomatyzowanych decyzji (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Więcej informacji na temat przetwarzania moich danych osobowych, w tym zasad wykorzystywania plików cookies – znajdę w Polityce prywatności.