MerService Sp. z o.o.

Biuro i adres korespondencyjny

ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
Budynek Bolero Office Point, 4 piętro

Tel: +48 22 642 83 12
kontakt@merservice.pl

Kontakt dla mediów

Tel: +48 885 307 800
magdalena.wierzbicka@merservice.pl

Siedziba

ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 100.000PLN.
KRS 0000329713, NIP 9512284442, Regon 141858707

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@merservice.pl


MerService Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo powiązane w ramach grupy kapitałowej OEX zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. tj. 2019 poz. 118).

Dział sprzedaży

– Agnieszka Stryjewska
National Key Account Manager

Masz pytania? Napisz do nas:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) przez MerService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wskazanych w klauzuli informacyjnej odbiorców danych, dla potrzeb udzielenia przez MerService Sp. z o.o. informacji zwrotnej na zadane przeze mnie pytanie/a.

Przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych, przekazanych w formularzu kontaktowym na stronie https://merservice.pl/kontakt/ jest MerService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, tel.: +48 22 642 83 12, e-mail: zapytanie@merservice.pl.

2. W sprawach związanych z podanymi przeze mnie danymi osobowymi mogę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO): IODO@merservice.pl.

3. Podstawą prawną przetwarzania przez MerService Sp. z o.o. moich danych osobowych jest wyrażona przeze mnie zgoda, a także w przypadku ewentualnych roszczeń - ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. 

4. Moje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów udzielenia przez MerService Sp. z o.o. informacji zwrotnej na zadane przeze mnie pytanie/a, w przypadku ewentualnych roszczeń – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi ustosunkowanie się do zadanego pytania.
6. Moje dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń .
7. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza tymi, którzy uprawnieni są do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
8. Administrator nie zamierza przekazywać moich danych do państwa trzeciego ani, do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem usług świadczonych przez Google Analytics, Google AdWords.  
9. Mam prawo żądać od Administratora dostępu do moich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 
10. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres: zapytanie@merservice.pl i jednocześnie IODO@merservice.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Administratora przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o moje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec mnie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.